Τρίτη 23 Ιουλίου
27.8 C
Tinos

Δείτε Live την Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής  Αρχής

Σας προσκαλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Τήνου  που θα πραγματοποιηθεί, Δια Ζώσης, την 25η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.) δυνάμει του άρθρου 67Α του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α) το οποίο προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 7  του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/τ.Α).

          Στην Ημερήσια Διάταξη της Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής θα περιληφθούν έως επτά (7) θέματα που θα προέρχονται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας και έως (3) θέματα τα οποία θα προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας, τα οποία αφορούν στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Επιπλέον, θα περιληφθούν, έως και δύο (2) θέματα τα οποία τίθενται από τους Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων.  

          Κατά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης,  στην  περίπτωση  που  έχουν  υποβληθεί  συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα από δημοτικούς συμβούλους και πάνω από δύο (2) θέματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο από την οποία  προκύπτουν  τα  θέματα  που  θα  εγγραφούν  τελικά  στην  ημερήσια  διάταξη  και  θα συζητηθούν.  Από  τα  θέματα  της  κλήρωσης,  μέχρι  τρία  (3)  θέματα  πρέπει  να  αποτελούν πρόταση  των  δημοτικών  συμβούλων  της  πλειοψηφίας.  Στην  περίπτωση  που  έχουν υποβληθεί  συνολικά  κάτω  από  δέκα  (10)  θέματα  από  τους  δημοτικούς  συμβούλους εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη και συζητούνται, ανεξαρτήτως εάν έχουν υποβληθεί από συμβούλους της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Τα ερωτήματα οφείλουν να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του Δημοτικού  Συμβουλίου έως και την Πέμπτη 20 Ιουνίου και ώρα 14:30.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Γκίζης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου (Θέμα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν....

7/2024 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν....

6/2024 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010,...