Τρίτη 25 Ιουνίου
26.9 C
Tinos

Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου: Προκήρυξη σπουδαστικών βοηθημάτων

Βρείτε και κατεβάστε στο τέλος του άρθρου την αίτηση.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η Διοικούσα Επιτροπή του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου, έχουσα υπόψη της:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3136/1955 (ΦΕΚ Α 35) και τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 59/75 Κανονισμού (ΦΕΚ Α 4) που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του Ν. 349/76 (ΦΕΚ Α 149).
 • Αποφάσεις της από τις υπ’ αριθμ. 9/2012 και 21/2021 συνεδριάσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος του αιτούντα &
 • Απόφασή της από την 24/2022 συνεδρίαση,

α π ο φ α σ ί ζ ε ι

τη χορήγηση μηνιαίων υποτροφιών & σπουδαστικών βοηθημάτων, σε εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου, απόρους και χρηστοήθεις φοιτητές, Τριτοβάθμιας Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ισότιμων σχολών του εσωτερικού, Μέσης επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και σε δύο (2) Τήνιους φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που προτάθηκαν από το Προπαρασκευαστικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως εξής:

Α) Υποτροφίες:
Θα χορηγηθούν σε φοιτητές των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου
, εφόσον προσκομίσουν πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τήνου, στο όνομα των γονέων τους, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα.


Β) Σπουδαστικά Βοηθήματα:
Θα χορηγηθούν σε φοιτητές των ανωτέρω σχολών ή μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνου, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση Δημάρχου την οποία θα προσυπογράφει ο Εφημέριος της Ενορίας, στο όνομα των γονέων του φοιτητή, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα, η οποία χορηγείται μόνο εφόσον το ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δέκα οκτώ χιλιάδες (18.000) €υρώ. Το ανωτέρω όριο προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) €υρώ για κάθε επιπλέον φοιτητή πέραν του πρώτου.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου και της οικογένειάς του από κάθε πηγή.
Γ) Ειδικές υποτροφίες φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών:
Θα χορηγηθούν σε δύο (2) φοιτητές εγγεγραμμένους στον Δήμο Τήνο ή Τήνιους στην καταγωγή, της ανωτέρω σχολής, οι οποίοι έχουν εισαχθεί ως πρωτεύσαντες απόφοιτοι του Προπαρασκευαστικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν το αίτημά τους:
Α) Αυτοπροσώπως.
Β) Ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ – ΤΚ 84200 – ΤΗΝΟΣ (αναγράφοντας εξωτερικά του φακέλου «φοιτητικό βοήθημα»).
Γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση piietinou@otenet.grμέχρι την Παρασκευή 3η Φεβρουαρίου 2023, τα εξής δικαιολογητικά:
Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές.

 1. Ειδικό έντυπο Αίτησης – Δήλωσης που χορηγείται από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος και περιλαμβάνει και δήλωση αποδοχής χρήσης προσωπικών δεδομένων.
 2. Πιστοποιητικό του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Τήνου ή βεβαίωση Δημάρχου την οποία θα προσυπογράφει ο Εφημέριος της Ενορίας, στο όνομα των γονέων του φοιτητή, περί αδυναμίας αντιμετώπισης της δαπάνης σπουδών με δικά τους οικονομικά μέσα.
  (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
 3. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9) τρέχοντος έτους, της οικογένειας και του αιτούντος φοιτητή, εφόσον υπάρχει, (από τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) στην οποία φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
 4. Αντίγραφα:
  4.1. Δήλωσης Ε1 που υποβλήθηκε το έτος 2022 για τα εισοδήματα του έτους 2021 και
  4.2. Τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας και των δύο γονέων και του αιτούντος
  φοιτητή, εφόσον υπάρχει.
   Φοιτητές οι οποίοι είναι έγγαμοι, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 έως 4, στο όνομα της δικής τους οικογένειας, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   Φοιτητές που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 είχαν συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από 2 έως 4, στο όνομά τους (ή της οικογένειάς τους, εφόσον είναι έγγαμοι). (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
 5. Πιστοποιητικό χρηστοήθειας που εκδίδεται από τον Εφημέριο της Ενορίας στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο φοιτητής. (αφορά μόνο στις περιπτώσεις Α & Β).
 6. Πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου*, (για την περίπτωση των ειδικών υποτροφιών Π.Σ.Κ.Τ.Π.Τήνου, γίνεται αποδεκτή και η αποδεδειγμένη Τήνια καταγωγή του ενδιαφερομένου).
 7. Πιστοποιητικό σπουδών από το οποίο να εμφαίνεται:
  7.1. Το αρχικό έτος εγγραφής.
  7.2. Ότι ο αιτών φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 8. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή.

*Το πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή στο Δημοτολόγιο του Δήμου Τήνου, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία του Ιερού Ιδρύματος.
Υποτροφίες & σπουδαστικά βοηθήματα θα χορηγηθούν στους φοιτητές για τα υποχρεωτικά προβλεπόμενα κατά περίπτωση έτη φοίτησης κι εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους:
 Για ένα επιπλέον έτος για τις κύριες σπουδές.
 Για ένα επιπλέον εξάμηνο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Το ύψος του σπουδαστικού βοηθήματος, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν μπορεί να υπερβεί το 70% του μέσου όρου των υποτροφιών του αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης.
Η χορήγηση και το ύψος κάθε υποτροφίας και σπουδαστικού βοηθήματος, με συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω οικονομικών δεδομένων, (ύψος εισοδήματος, περιουσιακή κατάσταση, τόκοι καταθέσεων κλπ.) αλλά και των λοιπών στοιχείων, εναπόκειται αποκλειστικά στην τελική κρίση της Διοικούσας Επιτροπής.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τηλ. 2283022256 & 2283029086 (αρμόδιες υπάλληλοι κ.κ. Κρυσταλία Βιδάλη (εσωτερικό 12) & Ελισσάβετ Δαβίου (εσωτερικό 25)


Ο Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Συμεών Ορφανός

Πρόγραμμα δρομολογίων ΚΤΕΛ Κατανυκτικού Εσπερινού Τυρινής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς διευκόλυνση των...

Διενοριακή Σύναξις εἰς τόν Πανίερον Ναόν Εὐαγγελιστρίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κυριακή τῆς Τυρινῆς26...

Εορτασμός Αγίας Φιλοθέης στην Ιερά νήσο Τήνο (ΦΩΤΟ)

Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου...

Πρόγραμμα εορτασμού Οσίας Μητρός Φιλοθέης της Αθηναίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών και φιλεόρτων...