Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
13.4 C
Tinos

Περίληψη διακήρυξης για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών για το 2023

Ο Δήμαρχος Τήνου
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τήνου για το έτος 2023».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 206.893,40€ μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €256.547,82).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.70.6142.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2023.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναιο Δήμος Τήνου.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Τήνου για το έτος 2023 και αφορά την περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου (4 μήνες) από ώρες 10.00 έως 18.00 κατ ́ ελάχιστον.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνώνκαι αφορά στην περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30η Σεπτεμβρίου.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
ΣυστήματοςΗλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/03/2023 και ώρα 14:00. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 08/03/2023 και ώρα 10:00.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: http://www.dimostinou.eu/.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 183743.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι γιαδιάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. του διαγωνισμού, ήτοι ποσούτεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (4.137,87€).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι οκτώ (8)ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΣΙΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα 3ο: Βιολογικός (1η Ειδική Συνεδρίαση – Βίντεο)

Η Αναστασία Ψάλτη, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ απέστειλε...

Θέμα 2ο: Προϋπολογισμός 2024 (1η Ειδική Συνεδρίαση – Βίντεο)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Με αφορμή την πρόσκληση για την πραγματοποίηση...

Θέμα 1ο: Κέντρο Υγείας (1η Ειδική Συνεδρίαση – Βίντεο)

Από την πρόσκληση της Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής...

Τα νέα μέλη της Τουριστικής Επιτροπή του Δήμου Τήνου

Ο Δήμαρχος Τήνου ως εισηγητής στο 47ο θέμα της...