Τρίτη 23 Ιουλίου
29.8 C
Tinos

Τήνος: Επισπεύδεται η εγκατάσταση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων

Η ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο είναι ένα ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά το νησί και φαίνεται ότι το 2023 ξεκίνησε με στόχο να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Με την διαδικασία του κατεπείγοντος, λοιπόν, συζητήθηκε και ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τήνου, η «Λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και προσωρινής απόθεσης ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.).» Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μάλιστα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ζήτησε από τα μέλη να ψηφίσουν για το συγκεκριμένο θέμα αναφερόμενος στο ζήτημα ως μια επείγουσα και αναπόδραστη ανάγκη που σχετίζεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του Δήμου και την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος των δημοτών.

Με την απόφαση του Δημάρχου, Γιάννη Σιώτου, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στην εταιρεία Greenmedia / Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «GREEN- MEDIA».

Τι αφορά η μελέτη

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών από τον Δήμο Τήνου για την λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας και προσωρινής απόθεσης ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Τήνου. Ο Δήμος έχει επιδείξει άκρα επιμέλεια για την ανάθεση σύμβασης για την «Επεξεργασία Νέων Α.Σ.Α.», αφού θεωρεί ότι η διαχείριση απορριμμάτων στο νησί της Τήνου είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση 1.125.000 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχουν γίνει με ταχύτατες ενέργειες οι διαδικασίες ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας με δύο διαγωνισμούς με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων, με τον πρώτο διαγωνισμό να αποβαίνει άγονος.

Η αναγκαιότητα της έναρξης

Για το εν λόγω θέμα και για να ενισχύσει την αναγκαιότητα του, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών μία σημαντική διάταξη, η οποία εμπεριέχεται στην «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», η οποία αναφέρει “Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.” Αυτό είναι που οδήγησε και τον κ. Σιώτο στην άμεση αυτή απόφαση.

Το ιστορικό ανάληψης του έργου

Από τις 17/10/2022 ο Δήμος Τήνου είχε αποστείλει στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ν.Α. το σχέδιο της Γενικής Διάταξης έργων της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Επεξεργασία Νέων Α.Σ.Α. Δήμου Τήνου», ώστε να εκδοθεί η βεβαίωση χωροθέτησης και στην συνέχεια οι πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), χωρίς όμως μέχρι και σήμερα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, γεγονός που καθυστερεί υπέρμετρα την έναρξη των εργασιών για την διαχείριση των παλαιών και νέων Α.Σ.Α. που αποτελεί ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η διάρκεια της εν λόγω παροχής υπηρεσίας ορίστηκε στους 4 μήνες, θεωρώντας ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί οι Π.Π.Δ. της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Επεξεργασία νέων Α.Σ.Α. Μεταβατική Περίοδος» και θα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες διαχείρισης τους. Η μίσθωση αυτή δύναται να λήξει πρόωρα και αζημίως για τον Δήμο Τήνου εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο. Η παροχή υπηρεσίας θα συνδράμει στην αποκατάσταση της διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου Τήνου και θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

Επίσης η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία πάγια και διαρκή ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί από τον Δήμο Τήνου, αφού μέχρι και σήμερα για το νησί της Τήνου δεν έχει αναλάβει τις αρμοδιότητές του ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δημιουργώντας πλήθος διαχειριστικών προβλημάτων στον Δήμο Τήνου.

Περιγραφή των αναγκαίων εργασιών για την λειτουργία της μονάδας

Σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας δεματοποίησης, είναι η μείωση του όγκου των δημοτικών αποβλήτων, μέσω συμπίεσης και δεματοποίησής τους σε αεροστεγή και υδατοστεγή συσκευασία και την προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο περιμετρικά της εγκατάστασης δεματοποίησης. Έχει συζητηθεί αρκετές φορές κατά το παρελθόν το συγκεκριμένο ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και φαίνεται ότι πλέον θα ξεκινήσει το έργο να υλοποιείται.

Η τοποθέτηση των δεμάτων σε διαμορφωμένη έκταση θα γίνεται βάσει ηλικίας και θα στοιβάζονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ευστάθεια και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση χώρου. Κατά την δεματοποίηση θα γίνονται τουλάχιστον τέσσερα δεσίματα σε κάθε δέμα απορριμμάτων. Το κάθε δέμα επιθυμητό είναι να περιτυλίγεται επτά φορές με φιλμ μεγάλης αντοχής σε καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πλήρως στεγανό. Με την ολοκλήρωση του κύκλου περιτύλιξης, το τυλιγμένο δέμα θα βγαίνει από το μηχάνημα περιτύλιξης και θα προωθείται στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης με το περονοφόρο μηχάνημα, εντέχνως, ώστε να μην προκληθεί βλάβη – τραυματισμός του. Αν διαπιστωθεί φθορά κατά τη διαδικασία περιτύλιξης ή μεταφοράς ή στη συνέχεια στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, θα διαμορφώνεται με ευθύνη του αναδόχου. Δηλαδή θα επιστρέφεται στη διαδικασία δεματοποίησης για επανασυσκευασία, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, ώστε τα δέματα να είναι πλήρως αεροστεγή και υδατοστεγή.

Το βάρος των δεμάτων θα είναι 400-500kg. Κατά την λήξη της εν λόγω μίσθωσης-παραλαβής της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να υπάρχουν σκόρπια στερεά απόβλητα στον χώρο αλλά να είναι όλα δεματοποιημένα σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία. Για δέματα που έχουν υποστεί τραυματισμούς και διατρήσεις κατά τη διαδικασία δεματοποίησης – διαχείρισής τους, θα πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία. Αυτονόητα, η δεματοποίηση των ΑΣΑ πρέπει να διενεργείται καθημερινώς και απαγορεύεται να υπάρχουν σκουπίδια στον χώρο.

koinignomi.gr

Ο ναυαγός ανοιχτά της Τήνου, η ιστορία του και οι εικόνες της διάσωσης που ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο

Ο ναυαγός διασώθηκε στο Αιγαίο, με τις εικόνες που κόβουν την ανάσα,...

Ολυμπιακός – Χαμός στην Τήνο για τα ευρωπαϊκά τρόπαια (ΦΩΤΟ)

Οι φίλοι του Ολυμπιακού έκαναν χαμό και στην Τήνο...

MyCoast – 35 Καταγγελίες από έναν πολίτη στην Τήνο

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Yπουργείου Οικονομικών, Οδυσσέας Τσάπαλος, μίλησε...