Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου
17.1 C
Tinos

Συμφωνία για γρήγορο και δωρεάν διαδίκτυο στην Τήνο

Η προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wifi, hotspots) σε διάφορες περιοχές της Τήνου, ήταν το αντικείμενο της έγκρισης σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», αλλά και την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ).

Το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την εισήγηση του θέματος, ανέφερε τα εξής: “Ο Δήμος Τήνου μετά από πρόσκληση της ΚΕΔΕ απέστειλε σχετικό αίτημα για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα για την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (wi-fi). Το αίτημα του Δήμου Τήνου έγινε αποδεκτό και καλούμαστε να προχωρήσουμε στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».”

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή προϊστάμενο του Τμήματος Προγραμματισμού και Πληροφορικής, Νέστορα Βιδάλη, ο οποίος ανέλυσε το Μνημόνιο Συνεργασίας και εξήγησε αναλυτικά τι προβλέπει.

Σκοπός του έργου

Σκοπός του παρόντος μνημονίου είναι να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση στο Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τη συμφωνία – πλαίσιο, οι Ανάδοχοι των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης (ΠΑΠ) (access points, κεραίες, εργασίες εγκατάστασης κλπ). Επιπλέον, οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, για τουλάχιστον τρία έτη, η οποία θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος. Η ισχύς του μνημονίου ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία οριστική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής Σύμβασης που αφορά στον Δήμο.

Επικοινωνία και Συντονισμός

Για τη βέλτιστη επικοινωνία του Δήμου με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ) (και με τον οποιοδήποτε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο ορίσει αυτή), θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου υπάλληλος/υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ως αρμόδιοι για το έργο καθ’ όλη τη διάρκειά του. Οι υπάλληλοι έχουν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω αρμοδιότητες:

    • Αποτελούν το σημείο επικοινωνίας με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ, τη ΓΓΤΤ και τον ανάδοχο σε ότι αφορά στο έργο

    • Είναι υπεύθυνοι να οργανώσουν και δρομολογήσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ορθή υλοποίηση του έργου (ιδίως για την εξασφάλιση πρόσβασης στους χώρους, για τις αδειοδοτήσεις κατά λόγο αρμοδιότητας, για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και κατάλληλης ευρυζωνικής διασύνδεσης στο διαδίκτυο κλπ)

    • Ελέγχουν την ορθή ποσοτική παράδοση του εξοπλισμού ώστε να εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού από την αρμόδια υπηρεσία ή όργανο του Δήμου, την οποία κοινοποιούν στην ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ.

    • Παρευρίσκονται κατά τη διάρκεια των προβλεπόμενων ελέγχων εγκαταστάσεων του αναδόχου και συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση.

    • Ενημερώνουν την αρμόδια Υπηρεσία παρακολούθησης του έργου για την πορεία υλοποίησής του σχετικά με τυχόν σφάλματα και αστοχίες.

Φάση προετοιμασίας σημείων εγκατάστασης

Οι επιλεγμένες θέσεις των ΠΑΠ τίθενται υπόψη του αναδόχου, ο οποίος είτε τις αποδέχεται και συντάσσει σχετική τεχνική έκθεση (όπου περιγράφεται ο εξοπλισμός, η εγκατάσταση, οι σχετικές εργασίες και κάθε άλλο συναφές τεχνικό θέμα), ή απορρίπτει τεκμηριωμένα κάποια ή κάποιες από αυτές. Λόγοι απόρριψης μπορεί να είναι τεχνικοί λόγοι που αποτρέπουν την εγκατάσταση ή δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή λειτουργία της εγκατάστασης, ή η απαίτηση για επιπλέον εργασίες ή υλικά που θα πρέπει να βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν καλύπτονται από τη σύμβαση. Σε περίπτωση απόρριψης, η Αναθέτουσα υποδεικνύει στον Ανάδοχο νέα σημεία, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση του Δήμου. Μετά από διαδοχικές απορρίψεις σημείων, μπορεί να απορριφθεί εντελώς μια ΠΑΠ και να προταθεί νέα.

Οι απαραίτητες ενέργειες του Δήμου

Σε αυτή τη φάση του έργου ο Δήμος δεσμεύεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης και επίσης μετά τη συμφωνία αυτών να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες ώστε να φέρει σε πλήρη ετοιμότητα τα σημεία εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται:

    1. Παροχή συμβατικά ενεργής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ) στα Σημεία Συγκέντρωσης. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το χρηματοδοτούμενο δίκτυο WiFi4GR είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας εμπειρία στους χρήστες, ο Δήμος οφείλει να συνάψει σύμβαση με τηλεπικοινωνιακό πάροχο για σύνδεση που παρέχει ταχύτητα πρόσβασης στο διαδίκτυο τουλάχιστον 100Mbps (αν διατίθεται), αλλιώς σε διαδικτυακή σύνδεση με την υψηλότερη ταχύτητα που διατίθεται από τους παρόχους στην περιοχή του (σε συνεννόηση με την ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ). Θα υπάρχει τεκμηριωμένη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή για εξασφάλιση σύνδεσης της ιδίας τουλάχιστον ταχύτητας για πέντε ή περισσότερα έτη. 

    2. Ολοκλήρωση ενεργειών για την ετοιμότητα των Σημείων Συγκέντρωσης

    3. Εξασφάλιση παροχής ρεύματος και πρόσβασης στα Σημεία Ασύρματης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Είναι ευθύνη του Δήμου να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες και διαδικασίες ώστε να υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος στα σημεία που θα εγκατασταθεί εξοπλισμός. 

    4. Παραλαβή του απαιτούμενου εξοπλισμού και φύλαξή του, με ευθύνη του Δήμου, μέχρι τη διάθεσή του στον ανάδοχο για την εγκατάσταση.

    5. Συνεργασία με τον Ανάδοχο και αρωγή ως προς την επίλυση προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Δεσμεύσεις καλής λειτουργίας

Ο Δήμος δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία του ασύρματου δικτύου (πχ αντικατάσταση εξοπλισμού μετά από κλοπή, αποκατάσταση ηλεκτροδότησης κλπ) εντός των ορίων του Δήμου, για τα οποία δεν έχει υποχρέωση ο Ανάδοχος. Ο δήμος έχει, επίσης, την υποχρέωση για την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της διαδικτυακής σύνδεσης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που κάποια σύνδεση παραμένει εκτός λειτουργίας για διάστημα άνω των 24 ωρών και ο Δήμος δεν προέβη σε ενέργειες ως προς την αποκατάστασή της (πχ εργασίες συντήρησης, ενημέρωση του παρόχου τηλεπικοινωνιών για αποκατάσταση της βλάβης κλπ) τότε η ΕΥΔΠ-ΨΗΜΕΤ, σε συνεργασία με την ΓΓΤΤ έχει το δικαίωμα να προβεί αυτοδίκαια σε μετεγκατάσταση της υποδομής σε άλλο σημείο είτε εντός του Δήμου είτε σε άλλο Δήμο που μετέχει στην υλοποίηση της Δράσης. Μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων, το σχετικό δικαίωμα ασκείται από την ΓΓΤΤ.

πηγή: koinignomi.gr