Σάββατο 20 Απριλίου
15.4 C
Tinos

Οι Κυκλάδες και η Τήνος στηρίζουν την Κυκλική Οικονομία στο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece

Ισχυρή εκπροσώπηση θα έχουν οι Κυκλάδες στο νέο συνέδριο με θέμα την Κυκλική Οικονομία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το 2ο συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου LIFE-IP CEI-Greece με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. – 17.30 μ.μ. στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα νησιά που θα εκπροσωπήσουν τις Κυκλάδες στο συνέδριο, θα είναι η Τήνος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Αντίπαρος, που συμμετείχαν και στο 1ο συνέδριο.

Ποιοι συμμετέχουν στο συνέδριο

Το 2ο Συνέδριο του έργου LIFE-IP CEI-Greece θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας από την κεντρική διοίκηση και άλλους εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., η οποία συντονίζει το έργο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα», σε συνεργασία με 19 στρατηγικούς εταίρους. Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται με τη μετάβαση της χώρας μας στην κυκλική οικονομία και έχει στόχο να αναδείξει την καθοριστική συμβολή του έργου στην εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, προωθώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας νομοθετικής δέσμης μέτρων της ΕΕ για τα απόβλητα.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει ακόμα προσκεκλημένες ομιλίες από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορείς διαχείρισης αποβλήτων, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλα έργα και πρωτοβουλίες καθώς και μία ενότητα αφιερωμένη στην παρουσίαση του  ευρωπαϊκού έργου της Κύπρου LIFE-IP CYzero Waste λόγω της ιδιαίτερης συνάφειας των δύο ολοκληρωμένων έργων LIFE, ως προς τη συμβολή τους, στην υιοθέτηση της ευρωπαϊκής δέσμης μέτρων για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας και στην υποστήριξη των εθνικών πολιτικών και σχεδίων δράσης.

Περιεχόμενο του συνεδρίου

Το πρόγραμμα του συνεδρίου συγκροτείται από θεματικές ενότητες και  περιλαμβάνει για πρώτη φορά, την αναλυτική παρουσίαση ιδιαίτερα χρήσιμων μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των πιλοτικών δράσεων του LIFE-IP CEI-Greece, οι οποίες συνδέονται με τις απαιτήσεις του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πιλοτικά έργα για την προώθηση της ιεράρχησης αποβλήτων και τη στροφή προς λιγότερα απόβλητα με μεγαλύτερη αξία (όπως το σύστημα Πληρώνω-όσο-Πετάω, η χωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση Επικίνδυνων Οικιακών Αποβλήτων, η δημιουργία Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων,  η εφαρμογή δέσμης μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων σε απομακρυσμένες περιοχές στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας), δράσεις για την ενίσχυση της Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων, ενέργειες Δικτύωσης αλλά και Ενημέρωσης για την ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού (Εθελοντικές Συμμαχίες,  Οικοδόμηση Δυναμικού για την υποστήριξη της Κυκλικής Οικονομίας, λειτουργία Παρατηρητηρίου και Εθνικού Αποθετηρίου Κυκλικής Οικονομίας, διάχυση των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας με τη χρήση Οπτικοακουστικών Μέσων και κατάλληλων Εργαλείων Επικοινωνίας) κ.α.

Το έργο της LIFE-IP CEI-Greece

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.

Οι βασικοί στόχοι του Circular Greece είναι:

    • Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 δήμους και σε 1 περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας (5 νησιωτικοί και 1 ορεινός δήμος), προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χωριστή συλλογή (2 αστικοί δήμοι), διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (1 αστικός δήμος και 1 περιφέρεια) και εφαρμογή οικονομικών εργαλείων (1 αστικός δήμος).

    • Εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και ανάπτυξη τοπι¬κών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

    • Ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων και ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών υλικών για την υποστήριξη της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας

    • Δημιουργία γνωσιακής βάσης για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα αποβλήτων.

    • Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων.

    • Ενεργοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

    • Διάχυση αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη εφαρμογής και αναπαραγωγής τους σε άλλες περιοχές.

Τι είναι η κυκλική οικονομία;

Η κυκλική οικονομία αποκαλείται συχνά βιομηχανικό ή οικονομικό σύστημα ή έκφανση οικονομικών μοντέλων. Κοινός στόχος αυτών είναι η κατάργηση του παραδοσιακού γραμμικού μοντέλου της οικονομίας το οποίο στηρίζεται στην “εξόρυξη-χρήση-απόρριψη”. Μέσα από την κυκλική οικονομία επιδιώκεται η δημιουργία κύκλων, μέσα από τους οποίους οι πρώτες ύλες, τα εξαρτήματα και τα προϊόντα, χάνουν όσο το δυνατόν λιγότερη από την αξία τους. Ταυτόχρονα επιδιώκει τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και συστημικής σκέψης. Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι ανθεκτικά, αποσυναρμολογήσιμα, επισκευάσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα και ανακυκλώσιμα μέσα από τεχνικούς ή βιολογικούς κύκλους. Προτεραιότητα δίνεται σε ότι έχει ήδη φτιαχτεί π.χ. επανακατασκευή, ενώ η κατασκευή νέων προϊόντων στρέφεται αποκλειστικά σε ανανεώσιμους πόρους και πρώτες ύλες, εξαλείφοντας όσο γίνεται δυνατόν τις τοξικές ουσίες μέσα σε αυτά.

Έτσι εισέρχονται στην αγορά τα δευτερογενή υλικά, που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων ή προϊόντων, αντικαθιστώντας τις πρώτες ύλες που προκύπτουν από την εξόρυξη. Κλειδί στην κυκλική οικονομία αποτελεί η αποϋλοποίηση. Συνοδεύεται συχνά από την παροχή προϊόντων ως υπηρεσίες και οδηγείται από καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που επηρεάζουν τις παραδοσιακές καταναλωτικές συνήθειες. Οι παραπάνω διαδικασίες δημιουργούν αλυσίδες αξίας, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην κυκλική οικονομία να στηρίξει νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες μπορούν να είναι έμμεσα ή άμεσα κυκλικές, με τις τελευταίες να χωρίζονται σε αυτές που την καθιστούν εφικτή (enablers) και αυτές που την εφαρμόζουν (core). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πρόσφατης μελέτης1 , η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην οικονομία της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ κατά επιπλέον 0,5 % έως το 2030, με τη δημιουργία περίπου 700.000 νέων θέσεων εργασίας.

Βραδιά Γαλλικού Κινηματογράφου στην Τήνο

Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας των Δημοτικών Σχολείων κα Μαγνήσαλη...

Προσφορά έκπληξη στη Σχολή Οδηγών του Μανώλη Λαγουρού στην Τήνο

Σούπερ Κλήρωση - Σούπερ ΔώροΜε κάθε νέα εγγραφή στη...

Ο Ελληνισμός της Ουκρανίας στην Βουλή με πρωτοβουλία του Φίλιππου Φόρτωμα

Ακόμα μία εξαιρετικά σημαντική συνεδρίαση για τον ελληνισμό της...

Τροποποίηση δρομολογίων για το Andros Queen

Σας ενημερώνουμε ότι το δρομολόγιο του Ε/-Ο/Γ ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ...