Τετάρτη 29 Μαΐου
19.8 C
Tinos

Συνεδριάζει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τήνου

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του Καταστατικού του Α.Σ. Τήνου Κυκλάδων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 8/29-9-2022 θέμα 1 ο Πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, καλούμε τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου Κυκλάδων να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τήνου, επί της οδού Καποδιστρίου, στην πόλη της Τήνου, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 με τα παρακάτω θέματα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Θέμα 1ο: Υποβολή: α) Έκθεσης Πεπραγμένων Δ.Σ. έτους 2021, β) Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Προσαρτήματος διαχειριστικής χρήσης 2021, γ) έκθεσης ελεγκτών διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου χρήσης 2021 και δ) ετήσιας έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου χρήσης 2021.
Θέμα 2ο: Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση 2021.
Θέμα 4ο : Υποβολή προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
Θέμα 5ο: Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο χρήσεως 2022.
Θέμα 6ο: Πώληση ακινήτου προς κάλυψη μέρους δανείου συνεταιρισμού.
Θέμα 7ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Γίνεται γνωστό ότι σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Καταστατικού η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα προς συζήτηση.

ΓΙΑ ΤΟΝ Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ