Σάββατο 22 Ιουνίου
26.6 C
Tinos

Σ.Ε.Κ.ΥΓ.Ε.Τήνου: για τη Νομοθεσία απαγόρευσης καπνίσματος

Στα πλαίσια της εφαρμογής του αντικαπνιστικής Νομοθεσίας οι επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019» Το βιβλίο αυτό πρέπει να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο ανά σελίδα από τον ενδιαφερόμενο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο (αρθρο 3 παρ.2 της ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019). Η θεώρησή του Βιβλίου Αναφοράς Καπνίσματος γίνεται από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (Γραφείο Αδειών Καταστημάτων), χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, το ΑΦΜ, η ∆OΥ, η Ταχ. ∆/νση και ο αριθμός άδειας λειτουργίας. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:

α) φωτοαντίγραφο της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας ή της Γνωστοποίησης Λειτουργίας του καταστήματος Υ.Ε.

β) μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης του ενδιαφερομένου 

γ) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπευθύνου καταστήματος.

δ) τη σφραγίδα του καταστήματος

Μελετήστε το παρακάτω αρχείο pdf και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τα καταστήματά σας.